-Pirim Hz. Mevlana'ya ithaf olarak yazan ve hazırlayan Işık Sükan-

Onbirinci Bölüm

Allah'ın Yeminleri

Bakara 102. Ayet:
Sakın sihir yapıp kafir olma. Kendine zarar verecek ama faydası olmayacak şey öğrenme. Bu işe yaramaz bilgileri kim satın alırsa Allah'ın yemini münasebetiyle nasipsiz kalır.

Bakara 145. Ayet:

Sana gelen bunca ilme rağmen senin kıblene uymayanların arzularına tabi olursan (bu konu üstüne Allah'ın yemin ettiğini hatırla), mutlaka haksızlık yapanlardan olursun.
Yok canım ben haksızlıktan kendimi sıyırırım zannetme. Mutlaka haksızlık edenlerle aynı sayılacaksın.

Nisa 87. Ayet:
Allah'tan doğru sözlü kim olabilir.

Nisa 131. Ayet:
Sizden önce kitap verilenlere de size de andolsun ki Allah'tan korkun diye tavsiye etmiştik.

Maide 12. Ayet:
Andolsun ki Allah İsrail oğullarından söz almıştı. İçlerinden 12 kefil de göndermişti (haberiniz olsun ben sizinle beraberim demişti.)
Andolsun ki, eğer siz namazı kılar, zekatı verir, peygambere inanır ve ona kuvvetle yardım eder ve gönülden ödünç verirseniz kesinlikle günahlarınızı silerim. (Ama) Bundan sonra içinizden kim nankörlük edip küfre saparsa, artık düz yolun ortasından sapmış, kendini kaybetmiş olur.

Maide 32. Ayet:
İsrailoğullarına kitapta şunu bildirmiş idik: "Her kim bir kişiyi, bir kişi karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuğu olmadığı halde öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim ki bir adamın hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur." Andolsun ki, peygamberlerimiz apaçık delillerle geldiler. Buna rağmen yeryüzünde bozgunculuk ve cinayette çizgiyi aşmaktadırlar.

Maide 64. Ayet:
Yahudiler: "Allah'ın eli bağlıdır" dediler. Ve dedikleri yüzünden elleri bağlandı ve lanetlendiler.

Hayır, onun iki eli de açıktır. Dilediği gibi nimet veriyor. Andolsun ki, (Ya Muhammed), sana Rabbinden indirilenler, Yahudilerden birçoğunun azgınlığını küfrünü artıracaktır. Bununla beraber, onların aralarına kıyamete kadar sürecek olan bir düşmanlık ve kin bıraktık. Ne zaman savaş için bir ateş tutuşturdularsa, Allah onu söndürdü. Yahudiler yeryüzünde bozgunculuk için koşarlar; Allah ise bozguncuları sevmez.

Maide 68. Ayet:

... Andolsun ki, Rabbinden sana indirilen Kuran, onlardan bir çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. O halde kafirlere acıyacağın tutmasın!

-------------------------------------------------------------
İblis'in Yemini:
Araf 16. Ayet:
İblis: "Andolsun ki, beni kışkırtmana karşılık ben de (adem oğullarını) saptırmak için herhal içinde senin doğru yoluna oturacağım.
------------------------------------------------------------

Araf 19. Ayet:
Allah: "Çık oradan, yerilmiş, kovulmuş olarak! Andolsun ki, adem oğullarından her kim sana uyarsa, kesinlikle cehennemi sizinle dolduracağım.

Araf 101. Ayet:
İşte o ülkeler -ki, sana bunların başlarına gelenlerin bir kısmını naklediyoruz. Andolsun ki, onlara peygamberleri açık delillerle geldiler. Daha önce inkar etmeyi adet edindikleri için, iman etmek istemediler. Allah kafirlerin kalplerini mühürlerdi. (Açık delillere rağmen, Tanrıyı tanımamakta ısrar eden kalpler mutlaka mühürlenir.)

Tevbe 74. Ayet:
Andolsun ki, onlar Müslüman olduktan sonra yine kafirlik ettiler ve başaramadıkları cinayeti kurdular. O küfür sözünü söylediler. Eğer tövbe ederlerse haklarında hayırlı olur. Aksi takdirde Allah onları dünya ve ahirette acı bir azaba uğratır.

Yunus 94. Ayet:
Andolsun ki, sana Rabbinden gerçek geldi, sakın şüphe edenlerden olma!

Hud 96. Ayet:
Yüceliğine andolsun ki, Musa'yı da ayetlerimizle ve açık bir delil ile gönderdik.

Rad 37. Ayet:
... Andolsun ki eğer sen (Muhammed SAV), sana vahiyle gelen bu ilimden sonra onların arzularına uyacak olursan, sana Allah'tan ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu.

Hicr 10. Ayet:
Yüceliğime andolsun ki, senden önce, geçmiş topluluklar içinden de peygamberler gönderdik.

Nahl 63. Ayet:
Allah'a andolsun ki, şeytan ile dost olanlar için acı bir azap vardır.

Isra 55. Ayet:
... Andolsun ki, peygamberlerin bir kısmını bir kısmından üstün kıldık ve Davud'a da Zebur'u verdik.

Kehf 48. Ayet:
İşte andolsun ki, size vaad ettiğimiz zamanı gerçekleştiremeyeceğimizi sanmıştınız.

Taha 37. Ayet:
Şanıma andolsun ki, Biz sana diğer bir defa daha lütufta bulunmuştuk.

Mü’minun 23. Ayet:
Yüceliğime andolsun ki, Biz Nuh'u kavmine peygamber gönderdik. Nuh dedi ki: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. O'ndan başka bir Tanrınız yoktur. Hala sakınmayacak mısınız?"

Furkan 21. Ayet:
... Andolsun ki, onlar kendilerini büyük gördüler, büyük azgınlık ettiler.

Ankebut 10. Ayet:
... Andolsun ki, Rabbinden bir yardım gelirse, "Biz sizinle beraberdik." diyeceklerinde şüphe yoktur.

Fatir 41. Ayet:
Andolsun ki, gökler ve yerler eğer yok oluverirlerse Allah'tan başka kimse onları tutamaz. Allah gerçekten çok halim ve çok bağışlayıcıdır.

Saffat 158. Ayet:
Andolsun cinler bilirler ki onlar Tanrı'nın huzuruna celb edileceklerdir.

Kaf 1. Ayet:
Şanlı Kur'an'a andolsun!

Zariyat 23. Ayet:
Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki, o şüphesiz gerçektir; tıpkı sizin konuşmanız gibi.

Müddessir 34. Ayet:
Açtığı sıra o sabaha andolsun ki,

Tekasür 7. Ayet:
Andolsun ki, onu yakın gözüyle göreceksiniz!

Tekasür 8. Ayet:
Andolsun ki, o gün her nimetten sorgulanacaksınız!

Hicr 72. Ayet:
Resulüm, (Ya Muhammed) ömrüne yemin ederim ki, gerçekten onlar, sarhoşlukları içinde ne halt ettiklerini bilmiyorlardı. (Burada Allah peygamberimizin hayatı üzerine yemin ediyor.

Nur 55. Ayet:
1)Sizden iman edip güzel işler yapanlara
2) Daha önce gelenlere yaptığı gibi sizleri de muhakkak yeryüzünün hükümranları yapacağına
3)Dininizi kuvvetle icra etme gücü vereceğine
4)Kesinlikle korkularınızın arkasından güvenceye erdireceğine dair Allah yeminle söz vermiştir.
(Ve Allah dedi ki:) Hakkımda hiçbir şeyi ortak koşmayarak yalnızca bana ibadet edeceksiniz. Artık bundan sonra kim nankörlük ederse onlar fasıkların kendileridir!

Rum 58. Ayet:
Andolsun ki bu Kur'an'da her çeşit misaller getirdik (Şekilde görüldüğü gibi Allah Kuran'da getirdiği misallerin üzerine yemin etmiştir). Yemin ederim ki, sen onlara başka bir ayet de getirsen o küfredenler siz olmayanı gerçek gibi gösteren kimselersiniz" diyecekler (Burada Cenab'ı Allah küfredenlerin iftiraları üzerine yemin etmiştir).

Sebe 3. Ayet:
Küfredenler ise: "Bize o kıyamet gelmez." dediler. Onlara söyle: "Hayır, gaybı bilen Rabbime yemin ederim ki (Burada Allah peygamberini gaybı bilen Rabbi üzerine yemin etmesini istiyor), o size kesinlikle gelecektir. O'nun ilminden göklerde ve yerde zerre kadar birşey kaçmaz. Ondan daha küçüğü de, daha büyüğü de hep apaçık bir kitaptadır.

Fetih 27. Ayet:
Andolsun ki, Allah gerçekten peygamberine o rüyayı hakkıyla doğru gösterdi (Allah peygamberine gösterdiği doğru rüya üstüne yemin etmektedir). Şanıma yemin ederim ki, (Burada Cenab'ı Allah şanı üzerine yemin ediyor) İnşaallah Mescid-i Haram'a güvenlik içinde başlarınızı kazıtarak, kırkarak korkusuzca gireceksiniz! Ancak O, sizin bilmediğiniz şeyleri bildi de ondan önce yakın bir fetih verdi.

Zariyat 4. Ayet:
Bir iş bölümü yapan (melek)lere yemin ederim ki. (Allah meleklerin üzerine yemin ediyor)

Zariyat 7. Ayet:
O düzgün yollara sahip gökyüzüne yemin ederim ki. (Allah gökyüzünün üstüne yemin ediyor.)

Necm 1. Ayet:
İnmekte olan necme yemin ederim ki. (Allah inmekte olan yıldıza yemin ediyor)

Vakia 75. Ayet:
Artık yok, yıldızların yerlerine yemin ederim;

Vakia 76. Ayet:
Bilseniz o, gerçekten çok büyük bir yemindir. (Cenab'ı Hak yeminlerinin fevkalade ciddi olduğunu ve önemsenmesi gerektiğini arz ediyor).

Hakka 38-40. Ayet:
Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o (Kur’an), hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin (Allah’tan alıp tebliğ ettiği) sözüdür. (Cenab'ı Hak gözümüzle gördüklerimizin ve göremediklerimizin üzerine yemin ediyor ve Hz. Muhammed'in şerefli bir elçi olduğunu kuvvetle beyan ederek Kuran'ın O'nun getirdiği bir söz olduğunu ifade ediyor).

Hakka 44.Ayet:
Eğer Muhammed, bize karşı Kuran'a bazı sözler katmış olsaydı biz O'nu kuvvetle yakalar ve O'nun şah damarını koparırdık. (Kuran'ı Kerim'e kendiliğinden sözler katan kimselerin nasıl bir akıbete uğrayacağını anlatıyor.

Kıyamet 1. Ayet:
Allah kıyamet gününe yemin etmiştir.

Kıyamet 2. Ayet:
Yemin ederim o pişman cana (kınayan nefse)! (Demek ki Cenab'ı Allah pişman olan canın üzerine yemin etmiş)

Tekvir 15. Ayet:
Şimdi yemin ederim o korkup sinenlere. (Allah korkup sinen kişilere yemin etmiştir)

İnsikak 16. Ayet:
Şimdi yemin ederim, o şafağa. (Şafak vaktine, günün başlangıcına çok önemli oldukları için Cenab'ı Allah yemin etmiştir)


Burûç 3. Ayet:
... şahitlik edilecek olana yemin olsun ki. (Cenab'ı Allah şahitlik edilecek olana yemin edildiğine göre şahidin sorumluluğu Allah tarafından çok büyük tutulmuştur)

Fecr 1. Ayet:
Tan yerinin ağırmasına andolsun.

Fecr 2. Ayet:
Zilhicce ayının ilk on gecesine andolsun. (Bu on gece fevkalade değerli olup bu geceleri ihya eden kişiler "Amenus Salihati" fiilini işlemiş olurlar (Fetih Suresi 29. Ayet)

1 Zilhicce 1427: 22 Aralık cuma gününe denk geliyor. Cumayı cumartesine bağlayan gece.

10 Zilhicce: 31 Aralık Pazar gününe denk geliyor ve kurban bayramının birinci günü)

Fecr 3. Ayet:
Her şeyin çiftine de tekine de andolsun.

Fecr 4-5. Ayet:
Gelip geçen geceye andolsun ki bunların her biri akıl sahipleri içim birer yemine değmez mi?

Beled 1. Ayet:
Bu Mekke şehrine yemin ederim. Yemin ederim; ki sen (Hz. Muhammed SAV) bu şehirde oturmuşsun.

Beled 3. Ayet:
Doğurana ve doğurduğuna andolsun ki. (Burada Allah yeminini 4. ayette açıklamıştır.)
(Beled 4. Ayet: İnsanoğlunu zorluklara katlanacak şekilde yarattık)

Araf 11. Ayet:
Andolsun ki, sizi yarattık. (Cenab'ı Allah insanı yaratmıştır ve bu yaratma gücüne yemin ediyor. İnsan üzerine yemin ettiği için insan kutsaldır)

Bakara 225. Ayet:
Allah, sizleri ağız alışkanlığıyla yaptığınız yeminlerden dolayı cezalandırmaz. Ancak gönüllerinizin bilinçli yaptığı yeminlerden sorumlu tutar. Allah, çok bağışlayıcı, çok halimdir.

Al-i İmran 77. Ayet:
Fakat Allah'a verdikleri sözü ve kendi yeminlerini bir kaç paraya satanlara gelince, onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Allah, onlarla konuşmayacak ve kıyamet günü onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onların hakkı elim bir azaptır.

Nisa 65. Ayet:
Hayır; Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem tayin edip, sonra senin verdiğin hükmü içlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe inanmış olmazlar .
(Burada Allah sevgili peygamberimize hitap ederek onun öğretmeni üzerine yani kendi "Rabb Esması" üzerine yemin etmiştir.

Eğer insanlar çekiştikleri konuda seni hakem tayin ettikleri halde verdiğin hükmü tamamen kabul etmedikçe inanmış sayılmazlar. Bu da inancın bir ölçüsü olarak Allah tarafından önerilmiştir. )

   
     
DİNİ BİLGİLER
Pirim Hz. Mevlana'ya ithaf olarak yazan ve hazırlayan Işık Sükan
Dini Bilgiler (1)
Dini Bilgiler (2)
Dini Bilgiler (3)
Dini Bilgiler (4)
Dini Bilgiler (5)
Dini Bilgiler (6)
Dini Bilgiler (7)
Dini Bilgiler (8)
Dini Bilgiler (9)
Dini Bilgiler (10)
Dini Bilgiler (11)
MEVLANA'DAN İNCİLER
Hazırlayan Işık Sükan
Mevlana'dan İnciler(1)
Mevlana'dan İnciler(2)
Mevlana'dan İnciler(3)
Mevlana'dan İnciler(4)
Mevlana'dan İnciler(5)

© 2005 Işık Sükan - Her Hakkı Saklıdır. İzin almadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz.
Bu site bir Bora Döken tasarımıdır.